You are here:

آمار بازدیدکنندگان سال تحصیلی 90-89

نامه الکترونیک چاپ PDF

 

 

ردیف

آموزشگاه

تعداد

بومی/غیربومی

1

کوثر

14

بومی

2

شهید امینی

23

بومی

3

حجاب

12

بومی

4

شاهد صدوق

30

غیربومی