You are here:

آمار بازدیدکنندگان سال تحصیلی 88-87

نامه الکترونیک چاپ PDF

 

ردیف

آموزشگاه

تعداد

بومی/غیربومی

1

شهید زمانی نژاد

15

بومی

2

شهید امینی

20

بومی

3

توسلی

14

بومی