You are here:

آمار بازدیدکنندگان سال تحصیلی 88-87

نامه الکترونیک چاپ PDF

 

 

ردیف

آموزشگاه

تعداد

بومی/غیربومی

1

کوثر احمدآباد

15

بومی

2

شهید زمانی نژاد

15

بومی

3

شهید زینلی

20

بومی

4

توسلی

13

بومی