You are here:

آمار بازدیدکنندگان سال تحصیلی 88-87

نامه الکترونیک چاپ PDF

 

 

ردیف

آموزشگاه

تعداد

بومی/غیربومی

1

شهید مدرس

10

بومی

2

سمیه

25

بومی

3

مریم

19

بومی

4

زارکوئیه

2

بومی

5

شهید رجائی

1

بومی

6

شهید بهابادی

25

بومی

7

ابوذر سنجدک

3

بومی

8

شهید چمران

6

بومی

9

22بهمن

25

بومی

10

خیام ببروئیه

 

بومی