You are here:

آمار بازدیدکنندگان سال تحصیلی 88-87

نامه الکترونیک چاپ PDF

 

 

ردیف

آموزشگاه

تعداد

بومی/غیربومی

1

شهید مدرس

31

بومی

2

سمیه

23

بومی

3

مریم

21

بومی

4

حافظ

19

بومی

5

ادیب

26

بومی

6

مدنی

8

بومی

7

شهید بهابادی

15

بومی

8

ابوذر سنجدک

4

بومی

9

شهید چمران

6

بومی

10

22بهمن

30

بومی

11

خیام ببروئیه

6

بومی

12

شهید رجائی

2

بومی