You are here:

آمار بازدیدکنندگان سال تحصیلی 88-87

نامه الکترونیک چاپ PDF

 

 

ردیف

آموزشگاه

تعداد

بومی/غیربومی

1

شهید مدرس

22

بومی

2

شهید رجائی

2

بومی

3

مریم

25

بومی

4

حافظ

32

بومی

5

ادیب

17

بومی

6

مدنی

10

بومی

7

شهید بهابادی

11

بومی

8

ابوذر سنجدک

3

بومی

9

شهید چمران بنستان

6

بومی

10

خیام ببروئیه

4

بومی

11

سمیه

24

بومی

12

ایثار بنستان

6

بومی