You are here:

آمار بازدیدکنندگان سال تحصیلی 88-87

نامه الکترونیک چاپ PDF

 

 

ردیف

آموزشگاه

تعداد

بومی/غیربومی

1

شهید مدرس

26

بومی

2

سمیه

27

بومی

3

مریم

18

بومی

4

حافظ

23

بومی

5

ادیب

18

بومی

6

مدنی

12

بومی

7

شهید بهابادی

19

بومی

8

ابوذر سنجدک

4

بومی

9

شهید چمران

6

بومی

10

سلمان زارکوئیه

2

بومی