You are here:
موزه علوم طبیعی بهاباد

آمار بازدیدکنندگان سال تحصیلی 88-87

نامه الکترونیک چاپ PDF

ردیف

آموزشگاه

تعداد

بومی/غیربومی

1

شهید رجائی

1

بومی

2

شهید بهابادی

15

بومی