You are here:

آمار بازدیدکنندگان سال تحصیلی 90-89

نامه الکترونیک چاپ PDF

 

 

ردیف

آموزشگاه

تعداد

بومی/غیربومی

1

شهید رفیعیان6*3

18

بومی

2

صدوق

17

غیربومی

3

میبد

13

غیربومی

4

ریاضی زینب(س)

12

بومی

5

تجربی زینب(س)

12

بومی